Pics

Dr V Shawn Prince tribute
Dr V Shawn Prince tribute

Dr V Shawn performing a tribute to Prince

Dr V Shawn Hug Detroit
Dr V Shawn Hug Detroit

Dr V Shawn performing at Hug Detroit

Dr V Shawn House Music
Dr V Shawn House Music

Dr V Shawn house music